میل آسیاب چوب

ماشین آسیاب دیمل مینی در صنعت چوب پلت چوبی استفاده می شود و مشکل برق را حل می کند.