الگوی دانه در روانکاری

1 قسمت های جعبه بدن دستگاه با روغن مجهز شده، همه باید به موقع برسد، قبل از رانندگی میانی می تواند افزایش درجه حرارت تحمل فشار را افزایش دهد و وضعیت در حال اجرا را اضافه کند.

2، گیربکس کرم باید روغن موتور ذخیره سازی دراز مدت داشته باشد، سطح بالای روغن روغن کرم در روغن، اگر اغلب استفاده شود، باید هر بار رانندگی در روغن جدید در یک زمان، در پایین پلاگین روغن، روغن می توان استفاده کرد

3، دستگاه روشن می شود، سرریز نفت را نمی کند، بیشتر در دستگاه و در اطراف زمین جریان نمی یابد. از آنجا که روغن آسان است برای ایجاد آلودگی مواد، بر کیفیت محصول تاثیر می گذارد.