نگهداری ماشین گرانول

1، بررسی منظم، به طور ماهانه انجام می شود، چرخ دنده کرم، کرم، بلوک روانکاری، بلبرینگ و دیگر قطعات متحرک را برای چرخش و پوشیدگی آزاد بررسی کنید، هر گونه نقص را باید در زمان تعمیر، نه به شدت مورد استفاده قرار گیرد.

2، دستگاه باید در یک محیط تمیز و خشک در محیط داخلی قرار گیرد، نه در اتمسفر حاوی اسیدها، و همچنین در مکان های دیگر بدن با گردش گاز خورنده.

3، پس از استفاده از دستگاه یا زمان توقف، باید چرخ را برای تمیز کردن و برس پاک کردن پودر باقی مانده بکشید و سپس دوباره آماده کنید تا برای استفاده بعدی آماده شود.