پارامترهای اصلی عملکرد ماشین

عملکرد اصلی

A، غلتک مخروطی و هر دو انتها، سرعت خطی بیرونی و ظرف قالب، جابجایی چرخ و اصطکاک قالب را به نظر نمی رسد، مقاومت را کاهش می دهد و باعث کاهش خسارت انرژی جنبشی می شود، عمر مفید قالب را افزایش می دهد، هزینه تولید را کاهش می دهد.

دوم، درب محفظه دانه بندی با سه مشاهده، مواد پاک در هر زمان، تعمیر و نگهداری تجهیزات مجهز شده است.

سوم، تنظیم چرخ چرخ فشار، عملیات صاف، افزایش منطقه سرکوب، بهبود بهره وری تولید.

چهار، ساختار تنظیم کننده ساقه پیچ را تصویب می کند، خنثی کردن باطن بزرگ با کوچک، برای انطباق با مواد مختلف، سرکوب.