ماشین گلوله عمدتا مورد استفاده قرار می گیرد

دانه ریزدانه ای در دستگاه فشرده داخلی به طور کلی به دو یا چند دانه گرانول غلتکی متصل می شود، عمدتا برای دانه بندی کود آلی مناسب است. همانطور که برای ذرات سوخت، اگر چه می تواند آن را انجام دهد، اما سایش ماشین بسیار بزرگ است، بنابراین افزایش هزینه، بنابراین اعمال نمی شود. با توجه به این مسئله، بر اساس درسهای قرعه کشی از تکنولوژی پیشرفته خارجی، کشور ما ماشین گرانول غلتکی مخروطی را تولید کرده است، ماشین با دو سری مختلف با فشارهای مختلف، به این ترتیب چرخ غلتک ماشین را برداشته است. و به پایان می رسد با دیسک قالب، سرعت خطی بیرونی به نظر می رسد تکه تکه شدن چرخ و اصطکاک قالب، کاهش مقاومت و کاهش از دست دادن انرژی جنبشی، طول عمر قالب را افزایش می دهد، این تفاوت عمده با دیگر تجهیزات قالب گیری فشرده سازی است. تکنولوژی فناوری بسیار پیشرفته امروز است.