تولید دستگاه گلوله است کافی نیست, بار کامل موتور اصلی

علت:

(1) با توجه به اضافه کردن بیش از حد بخار (اشاره به خصوص حساس به دما و رطوبت مواد)

(2) با توجه به قالب حلقه های ضخیم

(3) با توجه به کیفیت ضعیف بخار آب بالا

(4) مواد با کیفیت خوب هنوز به طور کامل شد

(5) فشار غلتک و حلقه قالب فاصله زیادی بزرگ می باشد.

(6) فشار غلتک و حلقه قالب پوشیدن بیش از حد

(7) و یا دستور العمل بد ساییده اندازه ذرات بسیار بزرگ است

درمان:

1. حداقل اضافه کردن برخی از بخار

2. ضخامت حلقه قالب و مواد باید مورد استفاده قرار گیرد برای انطباق با

3. سیستم تامین بخار باید دوباره تنظیم شده است

4-افزایش میزان بخار اضافه و یا تمدید زمان عمليات حرارتي

5. فاصله را دوباره تنظیم

6. جایگزین قالب پرس غلتک و حلقه

7-تنظیم دستور العمل یا جایگزین غربال دیافراگم کوچک