دستگاه پلت همیشه مسدود شده

علت:

(1) انحراف تیغه سایش، توزیع نابرابر مواد

(2) لباس رول

(3) فشار غلتک در مسدود

(4) مجمع تیغه در جای اشتباه منحرف

(5) خوراک رطوبت بیش از حد بالا است

درمان:

1. جایگزینی انحراف تیغه

2. رول جدید جایگزین

3. بررسی فشار غلتک

4. مونتاژ مجدد انحراف تیغه

5. کاهش رطوبت