تجزیه و تحلیل گسل های عادی و خروج از ماشین آلات پلت

ماشین گلوله تجهیزات کلیدی از تمام شرکت های خوراک اصلی است، گرانولاتور که آیا عملکرد نرمال، تاثیر مستقیم بر بهره وری اقتصادی شرکت، ژولیا خلاصه گسل اصلی در اینجا در طول فرایند تولید، و تجزیه و تحلیل و محرومیت را برای مرجع خود را.

مواد نمی توانند وارد حلقه می شوند

علت:

(1) پورت تغذیه پورت

(2) تهویه مطبوع مسدود شده است

(3) شکست فیدر انتقال

 

درمان:

1. ورودی را پاک کنید

2. تهویه مطبوع تمیز

3. دنده فیدر را چک کنید