ماشین های پلت شروع نشد

علت:
(1) گرانولاسیون بلورین بلورین و حلقه قالب مسدود شده است
(2) سوئیچ محدود نباید قالب یا اهرم در درب را لمس کند
(3) گسل خط
درمان:
1. مواد داخلی دانه گرانول را پاک کنید
2. تعویض سوئیچ را بررسی کنید
3. خط را بررسی کنید