ماشین های پلت هر انقلاب شنیدند که تایپ کردن

علت:

ناخالصی های فلزی در قالب حلقه

درمان:

سطح داخلی قالب حلقه را بررسی کنید و ناخالصی های فلزی را از بین ببرید