بارگیری در ماشین های پلت، نوسانات نامناسب یا ذرات ناپیوسته ذرات

علت:

یک تغییر وجود دارد

(1) فشار بخار بخار و یا عرضه ناکافی

(2) مواد دست زدن به ناپایدار است

(3) ساییدگی تیغه انحناد ناشی از تغذیه نامناسب

درمان:

1. خط بخار را بررسی کنید

2. تنظیم میزان تغذیه

3. اسکرپ لای دیافراکت را جایگزین کنید