حلقه قالب به اندازه خاص پس از شکستن

علت:

(1) جسم خارجی در حافظه می میرد

(2) استفاده از قالب ریخته گری بیش از حد نازک

(3) حلقه حلقه قالب یک مشکل است

درمان:

1. مواد پاکسازی باید بهبود یابد

2. از قالب حلقه سوراخ ضخیم تر استفاده کنید

3. حلقه حلقه چرخ دنده را بررسی کنید و پیچ و مهره های اتصال تنگ هستند، لبه را جایگزین کنید،