ماشین بریکت

ماشین برش زیست توده بریوت فشار دادن خاک اره و زیست توده به چوب با سوراخ تحت دمای بالا و فشار است.این همچنین به نام ماشین خاک اره / چوب بریکت، ماشین بریکت برنج برنج است.BM150cabinet.png