دستورالعمل ماشین به تعامل می پردازد

1، روش استفاده: برای شروع دستگاه و مخلوط کردن به یک لوله، با چرخش درام چرخشی، ذرات با سیم مش آهن تشکیل می شوند، سقوط به یک ظرف، مانند قطعات شکسته و باید به تدریج اضافه کنید، نباید پر شود، برای جلوگیری از فشار زیاد و آسیب پذیری مش.

2. توجه داشته باشید: رکود پودر درون سطل، مانند پودر، نباید با دست به بیل باشد، به طوری که باعث ایجاد حادثه صدمه، استفاده از بوم بامبو یا کار متوقف شود.